شنیده ها حاکی از آن است که مجید حمیدزاده مدیر اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برکنار می شود.

برکناری این مدیر در حالی صورت می گیرد که انتقادات فراوانی در مورد اداره کتاب از سوی طیف های مختلف مطرح می شود. هنوز فردی جایگزین حمیدزاده نشده است، اما شنیده ها حاکی از آن است که علی شجاعی صایین مدیرکل برنامه ریزی و توسعه فعالیت های وزارت ارشاد جایگزین وی خواهد شد.

برکناری حمیدزاده پس از آن صورت گرفت که برخی از مدیران وزارت ارشاد به روند صدور مجوز در اداره کتاب انتقاد کردند و حتی در برخی از موارد با اشاره به سلیقه یی بودن، ناشران را محق دانسته بودند.