مجسمه ساز سرشناس تبریزی برای پنج عضو جاوید فرهنگستان هنر سردیس می سازد.

روابط عمومی فرهنگستان هنر اعلام كرد استادان جواد حمیدی، حسین لرزاده، مرتضی ممیز،علی اكبر صنعتی و باقر آیت ا... زاده شیرازی اعضا جاوید فرهنگستان هنر هستند كه از چهره آنها سردیس ساخته می شود.این سردیس ها را محمدحسن مهدی پور مجسمه ساز تبریزی می سازد كه پس از ساخت در ساختمان جدید فرهنگستان هنر نصب می شوند.