با اعلا‌م پیوستن شمار زیادی از هنرمندان معاصر ایران به <جنبش هنری مقاومت> این حركت ابعاد وسیع‌تری می یاید.

به گزارش روابط عمومی موزه هنرهای معاصر فلسطین وابسته به فرهنگستان هنر ، غلا‌معلی طاهری دبیر اولین كارگاه هنر مقاومت تاكید كرد: بسیاری ازهنرمندان سرشناس تجسمی كشورمان با حضور و خلق اثر در این كارگاه دركنار نسل جوان قرار خواهند گـرفـت. وی گـفـت: تاكنون هنرمندانی چون مرتضی حیدری، محمود سمندریان، محمد مهدی رسولی، بهنام كامرانی، آنه محمد تاتاری، جواد نوبهار، هادی جمالی، سهراب هادی، رحیم مولا‌ئیان ، علی پتگر ، كامیار صادقی، كیومرث بهادرانی ، كیومرث قورچیان و ... برای حضور در كارگاه‌ها اعلا‌م آمادگی كرده اند.