شبكه آبرسانی ۲۰۹روستای دو شهرستان قائمشهر و جویبار فرسوده است. «احمد اكبری » رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان های قائمشهر و جویبار افزود: فرسودگی شبكه های آبرسانی ۱۳۵روستا زیر ۳۰درصد و ۷۴روستا بین ۳۰تا ۸۰درصد است.

وی ادامه داد: در سالجاری با تصویب ۱۸‎/۵ میلیارد ریال اعتبار ۱۴پروژه تأمین آب روستایی در شهرستان های قائمشهرر و جویبار دردست اجرا است. به گفته اكبری از این طرح ها، ۱۰پروژه در روستاهای قائمشهر و چهار پروژه در روستاهای جویبار در حال اجرا است.

وی بااشاره به وجود ۲۲۴روستا در شهرستان های قائمشهر و جویبار گفت: برای بهره مند كردن تمامی روستاهای این دو شهرستان از آب شرب سالم به ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است. اكبری تصریح كرد: با درنظر گرفتن اختصاص هرساله ۲۰میلیارد ریال اعتبار تا ۷سال آینده تمامی روستاهای قائمشهر و جویبار از آب سالم بهره مند خواهند شد. به گفته اكبری، از ۲۲۴روستای این دوشهرستان ۸۶روستا تحت پوشش شركت آب و فاضلاب روستایی نبوده و شبكه های آبی آنها توسط شوراهای اسلامی روستاها نگهداری و بهره برداری می شوند.