معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: برداشت آب از منابع زیرزمینی در حال حاضر ۶۸ میلیارد مترمكعب می باشد كه ۶ میلیارد مترمكعب آن مازاد است.

رسول زرگر اظهار داشت: آبهای زیرزمینی در دنیا به دلیل این كه می توانند خشكسالی ها و ترسالی ها را كنترل كنند به عنوان یك منبع استراتژیك مطرح هستند، بنابراین در دنیا سیستم های حفاظتی كمی و كیفی در روی منابع زیرزمینی با هزینه های بالا مطرح است.

وی افزود: در حال حاضر ۵۵ درصد مصرف آب كشور از منابع زیرزمینی و ۴۵ درصد از منابع سطحی صورت می گیرد اما باید اذعان داشت كه تغذیه منابع آب زیرزمینی ۶۲ میلیارد مترمكعب است كه متأسفانه این برداشت ها با ۶ میلیارد مترمكعب مازاد به ۶۸ میلیارد مترمكعب رسیده است.

زرگر با بیان این كه منابع آب زیرزمینی به دو بخش استاتیك و داینامیك تقسیم می شود گفت: منابع آب استاتیك آبهایی است كه صد ها سال مانده و ذخیره می شود و حق برداشت از آن وجود ندارد و منابع آب داینامیكی نیز مربوط به آبهایی است كه در طول سال برداشت می شود.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: برداشت مازاد از آب های زیرزمینی علاوه بر ایجاد آلودگی های منابع آب زیرزمینی، موجب ورود آب شور به آب شیرین خواهد شد.

وی افزود: در مناطقی كه چاه های غیرمجاز حفر شده و برداشت های قابل توجهی را انجام می دهند از ۶ میلیارد متر مكعب برداشت مازاد ۳‎/۵ میلیارد مترمكعب مربوط به چاه های غیرمجاز می شود كه با همكاری استانداریها، وزارت نیرو و قوه قضائیه سعی بر كنترل این چاه ها است.

زرگر گفت: مجموعه اقدامات انجام شده در طی دو سال گذشته موجب شده تا از ۶ میلیارد مترمكعب برداشت مازاد از آب های زیرزمینی حدود یك میلیارد مترمكعب آن جبران شود.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا خاطرنشان كرد: وزارت نیرو براساس برنامه چهارم موظف است تا در طول پنج ساله برنامه توسعه ۲۵ درصد یعنی معادل ۱‎/۵ میلیارد مترمكعب از اضافه برداشت منابع آب زیرزمینی را جبران كند كه خوشبختانه در طول دو سال گذشته یك میلیارد مترمكعب آن جبران شده است.

زرگر در خصوص مجوزهای جدید برداشت آب از منابع زیرزمینی گفت: در طول دو سال گذشته نزدیك به ۱‎/۲ میلیارد مترمكعب مجوز جدید برداشت آب از منابع زیرزمینی صادر شده است كه یك سوم آن مربوط به آب شرب، یك سوم مربوط به بخش كشاورزی و یك سوم مربوط به بخش صنعت بوده است.