عملیات اجرایی ساخت نیروگاه ۱۶۵۰مگاواتی برق در منطقه ویژه اقتصادی سرخس آغاز شد. به نقل از منطقه ویژه اقتصادی سرخس، مجری نیروگاه گفت: نیروگاه شمس با ۱۵درصد مشاركت منطقه ویژه اقتصادی سرخس احداث می شود. ناصر بهشتی افزود: در مرحله نخست دو واحد گازی این نیروگاه در مجموع با ظرفیت ۵۵۰مگاوات برق تولید خواهد كرد. وی گفت: مرحله نخست این نیروگاه با سرمایه گذاری ۱۴۰میلیون یورو و ۳۰۰ میلیارد ریال در ۳۰ماه آینده به بهره برداری می رسد و در مدت اجرای پروژه ۲۰۰نفر مشغول كار خواهند شد. او با بیان این كه با بهره برداری از این نیروگاه ۹۰فرصت شغلی ایجاد خواهد شد افزود: در فاز دوم نیروگاه گازی با ۵۵۰مگاوات برق تولید خواهد كرد، در فاز سوم نیز نیروگاه بخار با ۵۵۰مگاوات ساخته می شود كه در سه مرحله میزان تولید برق به ۱۶۵۰مگاوات می رسد. وی با ذكر این مطلب كه هم اینك ۷۵۸مگاوات كسری برق در پیك پرمصرف در سرخس داریم افزود: برای تامین كسری برق وزارت نیرو قرارداد مبادله انرژی را با جمهوری تركمنستان به امضا رسیده است.

وی گفت: در تابستان برق مورد نیاز ایران از تركمنستان تامین می شود و در زمستان نیز چون مصرف برق تركمنستان زیاد است ایران به آن كشور برق صادر می كند.