هم اكنون ۳۰درصد روستاهای استان اصفهان با كمبود آب روبرو هستند. «علی محمدی» مدیرعامل شركت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان دربازدیدازطرحهای آبرسانی روستاهای آران و بیدگل افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی استان و وجود مناطق كویری و فقر منابع آبی قابل شرب و همچنین در برخی از مناطق پایین بودن كیفیت آب شرب بویژه در فصول گرم سال، تعداد ۱۵۰روستا در سطح استان به وسیله تانكرهای سیار آبرسانی می شود.

وی،تعداد روستاهای استان را یك هزار و ۲۹۶روستا ذكر كرد و گفت: از این تعدادیك هزار و۱۲۷روستا دارای شبكه آب آشامیدنی است كه تعداد ۹۰۲روستای آن بالای ۲۰خانوار و ۲۲۵روستا آن نیز زیر ۲۰خانوار است. به گفته وی، هم اینك ضریب بهره مندی روستاهای استان از شبكه آب آشامیدنی برای كل روستاهای استان ۸۷درصد و برای روستاهای بالای ۲۰خانوار حدود ۹۸ درصد است. وی اظهار داشت: با توجه به سطح بندی روستاهای استان از نظر فرسودگی و شاخص بهره مندی از آب آشامیدنی در روستاهای استان، میزان فرسودگی شبكه های موجود معادل ۶۰درصد است همچنین ۳۰ درصد روستاهای این استان با كمبود آب روبرو هستند.