حداقل یك میلیارد متر مكعب از برداشت های مازاد دشت های كشور كاسته شده است. رسول زرگر معاون وزیرنیرو ، گفت: اگر چه ایجاد تأسیسات آبی و مدیریت آبی در كشور سابقه ۵ هزار ساله داشته و آثار ، بقایا و مستندات آن به خوبی در دست است ولی مدیریت آب به مشكل امروزی قدمتی ۷۰ ساله دارد.معاون وزیر نیرو درامورآب و آبفا افزود: امروزه بعد از گذر از فراز و نشیب های فراوان و كسب تجربیات متعدد و ارائه خدمات بی شمار شاهد نقطه عطفی در مدیریت منابع آب كشور هستیم و آن شروع به استقرار مدیریت به هم پیوسته منابع آب در كشور است.

وی افزود: در دو سال اخیر ۸ سد بزرگ با ظرفیت ۲ میلیارد و ۱۷۳ میلیون متر مكعب به بهره برداری رسیده، ۶ سد بزرگ با ظرفیت یك میلیارد و ۷۶۶ میلیون متر مكعب آبگیری شده و یكصد هزار هكتار شبكه آبیاری و زهكشی به بهره برداری رسیده است. وی افزود: از طریق اجرای طرح تحول مدیریت در آب های زیر زمینی حداقل یك میلیارد متر مكعب آب از برداشت های مازاد دشت های كشور كاسته شده و حدود ۲/۱ میلیارد متر مكعب از منابع آبهای زیر زمینی برای مصارف مختلف از جمله صنعت تخصیص جدید داده شده است.