نشست مقدماتی نمایشگاه پژوهشی هنر دهه‌های ۴۰ و ۵۰ با حضورحسن بلخاری، مرتضی گودرزی و سهراب هادی در موسسه فرهنگی- هنری صبا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی- هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر در این نشست كلیات هنر این دوران و ارزش‌های منحصر به فرد و ویژه آن به لحاظ اجتماعی، تاریخی، محتوایی و زیبایی شناختی و نسبت آن با جریان‌های عمده سیاست، فرهنگ و جامعه شناسی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست، ابتدا حسن بلخاری با بیان نسبت هنر و به خصوص نقاشی دهه ۵۰ و دگرگونی های سـیـاسـی و تـحـولا‌ت فـرهـنـگی از منظر جامعه شناسی، هنر، احیای سنتها را توسط هنرمندان مستقل، منتقد و صاحب موضع آن دوران واكنشی در برابر موج مدرنیزاسیون غربی و فشار و سركوب سیاسی و حركتی در راستای احیای هویت دانست و با بررسی جریان‌های روشنفكری دهه‌های ۴۰ و ۵۰ یادآور شد: هنرمند مستقل این دوران، روند خود را از حاكمیت جدا كرد و هنجارهایش را در تضاد و تعارض با سیستم حاكم برگزید و در این مسیر، احیای سنت‌های گذشته هم یكی از این نشانه‌های استقلا‌ل، فردیت و خودآگاهی بود. وی به احیای نقاشی قهوه‌خانه‌ای و خیالی كه تلفیقی از اسطوره و باورهای مذهبی به شمار می‌رفت در این دوران اشاره كرد و افزود: ماهیت مثالی و بن مایه‌های سنتی غنی این هنر موجب توجه و علا‌قه‌ هنرمندان به این سبك نقاشی شد و در دیگر حركت‌های هنری این دوره هم شاهد رجعت به ریشه‌ها و سرچشمه‌ها هستیم كه نشان از رسوخ عمیق یك باور و آرمان در نگاه و اندیشه هنرمندان دارد.