سفارت جمهوری اسلامی ایران درفرانسه خبر دور انداختن یك مجسمه، موسوم به «رویش» را تكذیب كرد.

گزارش ایرنا ازپاریس حاكی است، روابط عمومی سفارت ایران درفرانسه با انتشار بیانیه ای اعلام كرده كه «در بررسی های بعمل آمده، هیچ سابقه ای ازتعلق این پیكره چوبی (مجسمه) مورد نظر به موزه هنرهای معاصرایران و یا اینكه این اثر طی توافقی با آن موزه به سفارت جمهوری اسلامی ایران درپاریس منتقل و نصب شده باشد، وجود ندارد..سفارت ایران می گوید: سازنده این اثر كه آن را درسال (۱۳۸۲)در نمایشگاهی درپاریس عرضه كرده بود، پس از پایان نمایشگاه بامراجعه به سفارت ایران درخواست كرد مجسمه در محوطه سفارت نصب شود كه بعد از موافقت سفارت، درقبال دریافت وجهی، در محوطه سفارت نصب شد. روابط عمومی سفارت ایران درپاریس دراین بیانیه خود اضافه كرده است:این اثر باتوجه به ارتفاع بلند آن كه هفت مترطول داشت، بناچار در حیاط سفارت نصب گردید كه در معرض عوامل طبیعی ازجمله باران و وزش باد قرارداشت. لذا بعد از چند سال دچار پوسیدگی های وسیع شد و باتوجه به اینكه هنگام نصب در مهار آن دقت لازم بعمل نیامده بود، نهایتا چند ماه قبل در اثر وزش توفان بسیارشدید در پاریس اثرمزبور واژگون شد و با توجه به همان پوسیدگی ها به نحو غیرقابل ترمیمی از چند جا درهم شكست.