نمایشگاه پژوهشی هنر دهه ۵۰-۴۰ ایران با نمایش آثار هنرمندان نقاش این دوره، نیمه اول آبان ماه، در مؤسسه فرهنگی -هنری صبا،برپا می‌شود.

به نقل از روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری صبا، ۱۰۱ اثر از آثار هنرمندان دهــهٔ ۵۰ و ۴۰ از گنجینهٔ موزه صنعتی كرمان برای برگزاری نمایشگاه پژوهشی هنرمندان دههٔ ۵۰ و ۴۰ در اختیار موسسه صبا قرار گرفت.

این گنجینه شامل آثاری از هنرمندان دههٔ۵۰-۴۰ ایران همچون سهراب سپهری، ماركوكریگوریان، سیراك ملكونیان، صادق بریرانی، ناصر اویسی، احمد اسفندیاری، محمود جوادی پور، حسین زنده رودی، ‌علی اكبر صنعتی، منصور قندریز، فرامرز پیلارام، محمد احصائی،‌ ناصر عصار، ایران درودی، پروانه اعتمادی، نصراله افجه‌ای، هوشنگ پزشك نیا، بهمن محصص، منوچهر یكتایی، مهدی حسینی و ... می باشد.

نمایشگاه پژوهشی دههٔ ۵۰ و ۴۰ در ادامه برگزاری سلسله نمایشگاه‌های پژوهشی این موسسه همچون نمایشگاه پژوهشی " سده های ۱۲ و ۱۳ هجری قمری" كه به هنر در دوران افشاریه،‌ زندیه و قاجار و نمایشگاه پژوهشی " هنر به روایت بیداری" كه به هنر انقلاب شكوهمند اسلامی ایران پرداخت، برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه سیر تكامل نقاشی معاصر ایران بررسی می‌شود.