به گفته رئیس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، خطی كه در جمهوری آذربایجان مبنی بر انتشار اطلس جعلی و قرار دادن تمامی اراضی ایران و بخشی ازمحدوده كشورهای حاشیه جمهوری آذربایجان، به عنوان خاك این كشور دنبال می شود، خط آمریكا و رژیم صهیونیستی در منطقه است.

علاءالدین بروجردی در گفتگو با ایسنا، سیاست جمهوری اسلامی ایران درقبال جمهوری آذربایجان را احترام به تمامیت ارضی و داشتن رابطه ای خوب با این كشور دانست و گفت: كسانی كه در آذربایجان اقداماتی همانند انتشار اطلس جعلی را انجام می دهند عملا مجری سیاست های آمریكا در منطقه هستند.