کاظم چلیپا گفت: دولت باید حامی هنر و هنرمندان باشد و زمینه هایی را برای برطرف کردن اقتصاد هنری پیدا کند.

کاظم چلیپا، درخصوص تاثیر رنگ بر شخصیت افراد و جامعه مدرن، گفت: همانطور که صحبت کردن بر روی افراد تاثیر می گذارد و نشان دهنده شخصیت افراد است، رنگ ها هم می تواند به نوعی نشان دهنده شخصیت افراد باشند.

وی ادامه داد: رنگ مشکی را به معنای عزاداری می شناسند و رنگ زرد را نمادی از دانایی و درخشش می دانند، رنگ بنفش برای یک روحیه احساساتی است ولی اگر با مشکی انطباق پیدا کند، روحیه ای مالیخولیایی می شود.

این هنرمند، ادبیات را بیان احساسات با کلام دانست و گفت: ادبیات بیان احساسات با کلام است. در گذشته برای ادبیات اهمیت بسزایی قائل بودند. یکی از مواردی که از گذشته تاکنون وجود داشته، رابطه نقاشی با ادبیات است بنابراین هنرمندان لازم می دانند که متون ادبیات فارسی را بشناسند و در واقع دانستن ادبیات گذشته برای هنرمندان ضروری است.

وی گفت: در نقاشی های امروز، بخشی از نقاشی غربی جای گرفته است. این هنرمند درخصوص حمایت دولت، گفت: دولت باید حامی هنر و هنرمندان باشد و زمینه هایی را برای برطرف کردن اقتصاد هنری پیدا کند.

فعالیت های هنری و برنامه ریزی های هنر از طرف دولت، دستخوش سیاست شده است و ممکن است دولت از یک مساله حمایت کند و به دیگری نپردازد.

چلیپا هنر را ضروری دانست و گفت: هنر ضرورت دارد. اگر ضرورت نداشت، خداوند زیبایی و تنوع را خلق نمی کرد و می توانست رنگ ها را به وجود نیاورد یا همه چیز را خاکستری خلق کند.

هنرمند هنرهای تجسمی با دریافت قانون و قوانین این عالم، جوامع انسانی را شکل می دهد.

این هنرمند در زمینه دیدگاه مسوولین هنری و فرهنگی، گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد یکی از کارگزارهای هنر و فرهنگ جامعه است و سیاستی که وزارت فرهنگ و ارشاد انجام می دهد، حمایتی و هدایتی است ولی بیشتر به حمایتی می پردازد.

چلیپا درباره تاثیر بی نیال ها برای نقاشان، افزود: بی نیال محلی برای برگزاری نقاشی است و معیارش نوآوری است. زمانی که یک بی نیال برگزار می شود، شاهد تجربه و تلاش هنرمندان هستیم و نسبت به محور خلاقیت و آثار قبلی شان که در روند جاری کشور یا منطقه انجام داده، شناسایی می شود.

وی آینده نقاشی را اینگونه ترسیم کرد: شاید از نظر موضوع به طرف یک نوع هنر فیگوراتیو کشیده شود و همین طور به مفاهیم عمیق گذشته تر نزدیک شود.