واحد دوم نیروگاه خصوصی عسلویه که به روش BOO و با ظرفیت تولید هزار مگاوات ساخته می شود، راه اندازی شد. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه برق ایران این واحد به فاصله کمتر از یک ماه از راه اندازی واحد نخست این نیروگاه به شبکه سراسری برق کشور پیوسته است. به گفته بهزاد مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران این نیروگاه در ۶ واحد در حال احداث است که تکمیل ظرفیت طرح برای پایداری برق منطقه عسلویه و جنوب کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. به گفته وی این نیروگاه پس از تکمیل بخش گاز توان تولید نزدیک به هزار مگاوات برق را خواهد داشت.