وزیر نیرو از كشورهای حاضر در پنجمین اجلاس شورای حكام مركز منطقه ای مدیریت آب شهری، خواستار تشكیل بازار منطقه ای آب شد. «سیدپرویز فتاح» در پنجمین اجلاس شورای حكام مركز منطقه ای مدیریت آب شهری گفت: منطقه ما علاوه بر كمبود شدید منابع آب با مشكلات متعددی از جمله مدیریت صحیح و پایدار منابع آب مواجه است به نحوی كه استفاده بیش از ۹۰درصد از منابع آب تجدیدشونده در بخش كشاورزی با راندمان بسیار پایین، افت شدید در آبخوان های زیرزمینی به علت استفاده بی رویه از منابع آب موجود و نیز خطرات ناشی از این پدیده همگی نشان از اهمیت و حساسیت مدیریت آب و ضرورت ارتقای سطح كیفی و كمی فعالیت های ذیربط را دارد. وزیر نیرو افزود: آلودگی منابع آب به علت عدم توسعه مناسب سامانه های دفع فاضلاب در مناطق شهری و صنعتی، به مخاطره افتادن اكوسیستم های آبی و بروز مشكلات عدیده در این زمینه، عدم وجود تعادل و توازن بین هزینه های تأمین ، انتقال و توزیع آب برای مصارف مختلف با نرخ های آب بها و تحمیل یارانه های بزرگ از این طریق به دولتها افزایش شدید هزینه های نهایی طرح های تأمین و توسعه منابع آب جدید به لحاظ اینكه اكثر طرحهای توسعه منابع آب با هزینه های قابل قبول در گذشته به اجرا درآمده اند نشان از اهمیت مدیریت آب دارد.

فتاح، مواجهه و مقابله با چالش های مذكور را سبب سنگین شدن مسئولیت كشور های منطقه دانست و اظهار داشت: ضرورت ارتقا سطح همكاری های منطقه ای برای مواجهه و مقابله با این چالش ها، اندیشه تاسیس یك نهاد منطقه ای كه بتواند با استفاده از پتانسیل های منطقه و جلب همكاری بین المللی مسیر حل و فصل مسائل و مشكلات مدیریت آب را فراهم كند برای اولین بار از سوی ایران مطرح و بر این اساس مركز منطقه ای مدیریت آب شهری شكل گرفت. وزیر نیرو گفت: به منظور مقابله با چالش های یادشده منشور همكاری كشور های منطقه از طریق تشكیل یك كارگروه رسمی پیشنهاد می شود، ضمن اینكه نقش سازمانها و نهادهای غیردولتی در زنجیره تأمین ، انتقال و مصرف آب در كشور های منطقه باید مورد بررسی قرار گرفته و راهكارهای عملی جهت افزایش این نقش ارائه گردد. وی با تاكید بر ضرورت انجام مطالعات سیستماتیك درباره اثرات تغییر اقلیم بر جنبه های مختلف مدیریت آب منطقه، تصریح كرد: در این راستا باید راهكارهای لازم جهت تدوین برنامه های بلندمدت مدیریت آب در كشورهای منطقه ارائه شود. پنجمین اجلاس شورای حكام مركز منطقه ای مدیریت آب شهری - تهران با حضور وزرای آب و انرژی كشورهای عمان، هندوستان، افغانستان و ایران و نمایندگان وزرات آب و برق كویت، عمان، افغانستان و تاجیكستان، آلمان و سازمان یونسكو، آكادمی علوم آب نروژ و مركز تحقیقات آب قاهره در تهران آغاز به كار كرد.