وزیر نیرو گفت: علاوه بر کمبود مشکل سرانه آب در ایران، توزیع نامناسب ۶۷ درصد از جریان های سطحی فقط در ۱۶ رودخانه کشور کار ترمیم آب شهری را با مشکل مواجه کرده است.

پرویز فتاح، وزیر نیرو در پنجمین نشست شورای حکام آب گفت: جمهوری اسلامی ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای منطقه با مشکل کمبود آب رو به رو است و نزدیک به ۸۵ درصد از مساحت ایران دارای اقلیم خشک و بیابانی و نیمه خشک و فراخشک است. وی گفت: منطقه ما علاوه بر کمبود شدید منابع آب با مشکلات عمده ای ای از جمله مدیریت صحیح و پایدار منابع آب مواجه است. استفاده بیش از ۹۰ درصد از منافع آب تجدید شونده بخش کشاورزی با راندمان بسیار پایین افت شدید در آب خانه های زیرزمینی به دلیل استفاده بی رویه از منابع آب موجود و خطرات ناشی از این پدیده آلودگی منابع آب به دلیل عدم توسعه مناسب، سامانه های دفع فاضلاب در مناطق شهری و صنعتی از جمله مشکلات محسوب می شوند. وی گفت: ارزیابی تغییرات اقلیم در مدیریت منابع آب در منطقه نشان دهنده تشدید دوره های خشکسالی و فراوانی سیلاب ها و شدت آن است که بدون تردید در آینده مشکلات و مسایل مدیریت منابع آب را مضاعف خواهد کرد.

وزیر نیرو تصریح کرد: مواجهه و مقابله با چالش های مذکور، مسوولیت کشورهای منطقه را سنگین کرده است. فتاح ادامه داد: توزیع نامناسب منابع آب و قرار گرفتن نزدیک به ۶۷ درصد از جریان های سطحی فقط در ۱۶ رودخانه کشور با آب دهی سالیانه ۶۲ میلیارد متر مکعب جاری است، به عبارتی دیگر بیش از دو سوم منابع آب تجدید شونده در کشور در یک سوم مساحت قرار دارد. وی افزود: جمهوری اسلامی ایران ناگزیر است با اجرای پروژه های بزرگ و کوچک نسبت به کنترل و مهار آب در مناطق اقدام کرده و مصرف بهینه را در این حوزه ها و یا حوزه هایی دیگر به وجود آورد. رییس شورای حکام آب افزود: آلودگی منابع آب کشورهای منطقه به دلیل عدم توسعه مناسب سامانه های دفع فاضلاب از طریق مطالعه تعدادی از حوزه های شاهد در این کشورها مورد ارزیابی قرار گیرند.

وی در رابطه با تامین بودجه شورای حکام گفت: با توجه به اینکه طی بررسی های به عمل آمده در مدت پنج سال گذشته تا ۷۵ درصد از اعتبارات مورد نیاز جهت انجام فعالیت های مرکز از طریق کشور جمهوری اسلامی ایران تامین شده است لازم است تا در صورت تمدید فعالیت های مرکز برای دوره پنج ساله عادی تدابیری اخذ شود تا موضوع تامین منابع مالی پروژه ها و طرح ها از سوی کشورهای عضو بررسی شده و راهکار لازم ارایه شود. وزیر نیرو افزود : ارزیابی های به عمل آمده نشان می دهد علیرغم عضویت ۱۲ کشور و پنج سازمان و نهاد بین المللی دولتی و غیر دولتی در شورای حکام، مرکز تنها از حمایت مادی و معنوی چند شورا برخوردار بوده و سایر اعضا علیرغم انتظارات و تعهدات اعلام شده در جلسات شورای حکام مشارکت قابل قبول و مورد انتظاری در برنامه ها و فعالیت ها نداشته اند.

فتاح پیشنهاد خود را در این زمینه چنین بیان کرد: مرکز در پنج سال آتی فعالیت خود، موضوع گردآوری نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت آب شهری در کشورهای عضو را در دستور کار خود قرار داده و زمینه جهت تبادل تجارب کشورهای منطقه در این راستا را با انتشار این مطالعات فراهم کنند. وزیر نیرو گفت: توسعه و تبادل دانش و تجربیات در سطوح مختلف کارشناسی در بخش آب از طریق افزایش کمی و کیفی سمینارها و کارگاه های آموزشی در کشورهای منطقه از طریق مرکز از دیگر پیشنهادات است. وی ابراز امیدواری کرد: دومین کنفرانس مدیریت آب در سال ۲۰۱۰ توسط یکی از کشورهای اسلامی برگزار شود.