تابلوی "شمس و مولانا"ی استاد محمود فرشچیان برای نمایشی یكساله‌ ‌به مجموعه سعدآباد رفت.

‌ ‌به گزارش ایسنا، با بـــــه‌پـــــایــــان رســیــــدن نــمــــایــشــگــــاه ‌‌"شــمــــس فـرهـنـگـسـتـان" در مـوزه‌ ‌هـنـرهـای مـعاصر فلسطین، تازه‌ترین اثر این استاد نگارگر به موزه ‌فرشچیان منتقل شد.‌ ‌برگزاركنندگان نـمـایـشـگـاه "شـمـس فـرهـنـگـستان"، تابلوی‌ ‌فرشچیان را از یك مجموعه‌دار خصوصی برای نمایش ‌در كنار آثار ۵۰ هنرمند ایرانی، به‌‌ ‌امانت گرفته‌ بودند.‌‌ ‌این تابلو كه آخرین اثر خلق‌شده استاد نامی‌ ‌نگارگری ایران است، تا پایان نمایشگاه -۱۸ آبان - در اختیار ‌فرهنگستان هنر بود.‌