محمد احصایی برگزاری نمایشگاه هنر دهه ۵۰-۴۰ ایران را در صبا فرصتی برای تجدید دیدار با آثاری اصیل و ماندگار دانست كه به ذخایر فرهنگی ایران برای همیشه راه یافته اند.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر محمد احصایی هنرمند و صاحبنظر هنری برگزاری نمایشگاه هنر دهه ۵۰-۴۰ در مؤسسه صبا را حركت انگیزه بخش و جریان سازی برای بازگشت تحلیل گرایانه و اندیشمندانه به هنر دوران گذشته و بازیابی و شناخت درباره قابلیت ها و ارزش ها و نقاط قوت و ضعف میراث هنر معاصر ایران، ارزیابی كرد و گفت: هنرمندان گذشته كارشان را كرده اند اكنون این وظیفه جوان ها، دانشجویان و محققان هنر ماست كه آثار را تجزیه و تحلیل كنند و میراث پیشكسوتان و هنرمندان تأثیر گذار را بشناسند و از نو كشف كنند و همه اینها قابل مطالعه است و بستر یك پژوهش گسترده در ابعاد زیبایی شناسی، جامعه شناسی، مخاطب شناسی و دیگر ابعاد هنر یكی از مهمترین دوره های تاریخ معاصر ماست. این هنرمند خاطرنشان كرد: گشت و گذاری توأم با دقت نظر و تأمل در هنر این دوره و در این نمایشگاه می تواند چیزهای مهمی را به هر علاقه مند نشان دهد. انقطاع یا تداوم سنت ها و گرایش ها و سبك های هنری در مسیر زمان و در آزمون تجربه، میزان صداقت و صمیمیت هنرمند در بیان احساس خود و جامعه، كشف پیوند هنرمند با پشتوانه های فرهنگی غنی خودش، میزان شناختش از جهان اینها همه فواید این نمایشگاه است.

وی افزود: هنر این دوره هنر گفت وگو با جهان است و همین گفت وگو بود كه فرهنگ آفرید و شكوفایی و ثمربخشی به دنبال داشت چرا كه نگاه به دیگری موجب نگاهی عمیق تر به خود گردید و منجر به كشف دوباره ذخایر و قابلیت ها و بازیابی و بازشناسی ارزش های هویتی بومی فرهنگی و تاریخی ما توسط هنرمندان شد و این بازگشت به هویت و سنت یكی از مهمترین شاخصه های هنر این دوره به شمار می رود. نمایشگاه پژوهشی هنر دهه ۵۰-۴۰ میزبان تمامی علاقه مندان هنر معاصر ایران است.