كارنامه آبی سال ۸۶-۸۵ در حالی بسته شد كه حجم آب ورودی به سدهای تأمین كننده آب شرب تهران نسبت به میانگین ورودی آب در سال آبی گذشته و متوسط سالهای قبل، از افزایش نسبی برخوردار بود. وبه نقل از روابط عمومی آب منطقه ای تهران، در آخرین روز شهریور ماه میزان ذخیره مفید سدهای امیركبیر، لتیان، لار و طالقان كه منابع اصلی تأمین كننده آب شرب تهران هستند، ۳/۵۸۴ میلیون مترمكعب بوده كه نسبت به میانگین سالهای قبل حدود ۳۳ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین حجم مفید سد امیركبیر تا ۳۱ شهریور ماه سال جاری ۴۵/۱۴۵ میلیون مترمكعب، سد لتیان ۹۹/۶۷ میلیون مترمكعب، سد لار ۶۹/۱۲۲ میلیون مترمكعب و سد طالقان ۲۱/۲۴۸ میلیون مترمكعب بوده كه به ترتیب نسبت به شهریورماه سال گذشته،۳، ۸ ، ۱۳ و ۹۳ درصد رشد داشته است.