سهم برق تهران از منابع حاصل از انتشار اوراق مشاركت دولت ۲۰میلیارد تومان است كه این منابع برای توسعه و تكمیل نیروگاه سیاه بیشه استفاده خواهد شد. میرفتاح قره باغ مدیرعامل برق تهران با اشاره به گنجاندن یارانه به صنعت برق در بودجه سال ۸۷ گفت: بودجه برق تهران مستقل نبوده و در قالب بودجه توانیر تعریف می شود كه امید می رود با روش جدیدی كه برای بودجه سال آتی پیش بینی شده وضعیت مطلوبی بر صنعت برق كشور حاكم شود.

مدیرعامل برق تهران افزود: در این روش، تبصره ها كاهش و حجم بودجه كم شده به نحوی كه دستگاه های اجرایی نظیر وزارت نیرو اختیار خواهند داشت كه بتوانند بودجه را خود تقسیم كنند. وی تصریح كرد: اولویت در بودجه سال ۸۷ با انجام پروژه هایی است كه تا پایان دولت به اتمام رسند از سوی دیگر وزارت نیرو می تواند منابع را جابه جا كرده و منابع مالی را به شكل بهینه تقسیم بین زیرمجموعه ها تقسیم كند.فتاح قره باغ عملكرد دولت در پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده برق با قیمت تكلیفی را امری مثبت تلقی و خاطرنشان كرد: منابع مالی حاصل از این مابه التفاوت به صنعت برق كشور تزریق شده كه تا حدودی مشكلات مالی را برطرف كرده است.