هنر جدید بازنگری به مواد و وسایل با همان موضوعات گذشته است. در این هنر هیچ بدعتی در كار نیست. سیدنظام امامی فر - پژوهشگر هنر - با بیان این مطلب، عنوان كرد: «هنر جدید را یك وسیله و نوعی بیان می دانم. كارهای هنر جدید بازنگری است به مواد و وسایل و اینكه آیا می شود شكل های دیگری از این مواد در خدمت موضوع كاربرد داشته باشند؟» او توضیح داد: «بسیاری از مواد و وسایل را هنرمندان به طور سنتی استفاده می كنند مثل نقاشی كه ابزار آن رنگ است یا مثل حجم كه ابزار آن سنگ، چوب و مواد سخت. زمانی كه هنرمندان به طور سنتی این مواد را شناختند و قابلیت مواد را درك كردند، می توانند به راحتی موضوع مورد نظر خود را با آن مواد و وسایل به صورت تجسمی و دیداری ظاهر كنند.» به گفته امامی فر در هنر جدید، موضوعات جدید نیستند بلكه می خواهند با كاربرد ابزار و مواد به شكل های دیگری موضوع را بیان كنند.

او توانایی های هنر جدید را راه حل یا كنجكاوی هایی می داند و پرسش به این سوال كه آیا می توانیم به وسیله همان مواد، وسایل و تكنولوژی با شیوه بیانی جدید، بیان موضوع كنیم؟» سیدنظام امامی فر كه با پلاك های نوری در چهارمین نمایشگاه هنر جدید شركت كرده است، با بیان اینكه اگر مخاطبان خاص نباشند، قادر به فهم كارها نیستند، گفت: «اگر به سنت ها و فرهنگ خودمان نگاه كنیم، متوجه می شویم سفره هفت سین نوعی چیدمان است كه نوید سال نو را می دهد یا علامت ها در مراسم دینی مثل عاشورا و تاسوعا سمبل هایی از هنر جدید هستند، اما چون صاحب آنها هنرمند نیست، متوجه نمی شوند كه كار هنر جدید را انجام می دهند.» به زعم او، هنرمند در این شیوه از قالب های از پیش تعیین شده و خاص بیرون می آید. به گمان این هنرمند قابلیت های هنر جدید این امكان را فراهم می كند كه با فضاهای تازه بتوانیم منظورمان را راحت تر با مخاطب بیان كرده و ارتباط بهتری داشته باشیم. امامی فر با تاكید بر اینكه در هنر جدید از كشورهای غربی عقب نیستیم، بیان كرد: «چیزهایی را كه به اسم هنر به كارها ابلاغ می كنیم به شیوه امروزی غربی ها نمی دانستند. این استنباط و ترجمانی است كه به تازگی مطرح شده است.» به گمان او در سال های گذشته، خلاقیت هایی ارایه می شوند كه با ترجمه جدید می توانیم آن را در قالب هنر جدید بیان كنیم و در قفسه هنر جدید بچینیم.