نمایشگاه آثار برگزیده و شاهكارهای نقاشی موزه های جهان در نگارخانه دولتی «ترتیاكوف» مسكو گشایش یافت.

این نمایشگاه موسوم به «اروپا، روسیه، اروپا» به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس اتحادیه اروپا و یكصد و پنجاهمین سال بنیانگذاری نگارخانه ترتیاكوف برپا شده است. در این نمایشگاه ۴۸موزه از ۲۷كشور عضو اتحادیه اروپا بیش از یكصد اثر برجسته نقاشی خود را به معرض نمایش گذاشته اند. معروف ترین موزه های اروپا ازجمله موزه «لوور» و «اورسه» فرانسه، «تیت» انگلیس، «پرادو» اسپانیا، «درسدن» آلمان و موزه نگارخانه «بورگزه» ایتالیا آثار هنری خود را در نمایشگاه ترتیاكوف به نمایش گذاشته اند. ازجمله آثار هنری در این نمایشگاه «یاد قربانیان رژیم فرانكو» اثر پابلوپیكاسو از موزه پرادو اسپانیا، «قرن پرولتاریا» اثر لئون فردریك از موزه «اورسه» فرانسه و «تصویر رنه دكارته» از مركز «پمپیدو» فرانسه، «سفر لرد بایرون به مسالونگی» اثر «تئودوریس وریزاكیس» از موزه یونان است.