مجموعه نقاشی های پشت شیشه فریال سلحشور و همسرش به صورت كتاب منتشر می شود.فریال سلحشور، مجموعه دار آثار هنری و مدیر نگارخانه دی در مورد چاپ كتابی از مجموعه نقاشی های پشت شیشه خودوجهانگیركازرونی به میراث خبر گفت:«فعلا مشغول چاپ كتابی در مورد چندین مجموعه ، هستیم كه اولین كتاب در ارتباط با این مجموعه ها، در مورد نقاشی پشت شیشه است.»او در ادامه تعداد نقاشی های پشت شیشه این مجموعه را ۱۷۰ تابلو عنوان كرد. سلحشور همچنین پیش بینی كرد كه این كتاب اواخر تابستان امسال منتشر شود.