معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: معاونت هنری از برپایی دوسالانه نقاشی از سوی انجمن نقاشان ایران، حمایت كرده و امیدوار است كه این حركت ها به گسترش عمومی هنر در سطح وسیع جامعه ختم شود.

«محمدحسین ایمانی خوشخو» دیروز به ایرنا گفت: معاونت هنری در برپایی هفتمین دوسالانه نقاشی تهران با توجه به ابعاد فراصنفی، ملی و بین المللی آن، وظیفه حمایتی و اجرایی دارد.

ایمانی خوشخو گفت: برپایی دوسالانه مستقل نقاشی از سوی انجمن نقاشان نیز بدون مانع است و می تواند با دریافت مجوز از معاونت هنری اقدام به برپایی دوسالانه مورد نظر خود كند.