هنر به دلیل دربرداشتن مفاهیم گسترده وعمیق انسانی، به دریافت مفاهیم دینی كمك می كند.

ناصر آراسته، مدرس دانشگاه ضمن برشمردن نقش آموزه های دینی در هنر گفت: «زمانی كه اعتقادات دینی و مذهبی در افراد وجود دارد به ویژه اگر هنرمند باشند، این اعتقادات ناخودآگاه در تعامل دین و هنر به مدد می آید و هنری دینی را متبلور می كند.» این هنرمند كه در نخستین سمپوزیوم بین المللی نقاشی امام علی (ع) شركت كرده است، در توضیح طرح خود اشاره كرد: زمانی كه برای سمپوزیوم دعوت شدم، در فكر بودم چگونه می توانم مفاهیم عظیمی چون عدالت و نوع دوستی را به تصویر بكشم. وی در گفتگو با اتاق خبر سمپوزیوم اظهار داشت: «زیبایی دین به راحتی می تواند ارتباط خوبی بین انسان ها و مفاهیمی چون نوع دوستی برقرار سازد. وجه مشترك همه هنرمندان نیز اعتقاد به هدایت كننده ای است كه در آثار نقاشان جلوه گر می شود.» این نقاش در ادامه درباره نمایان بودن آموزه های دینی در هنر امروز توضیح داد: «نمی توان گفت كه آموزه های دینی به وضوح در هنر دیده می شود چرا كه این امر در فرهنگ ها متفاوت است. در برخی فرهنگ ها نقش دین در هنر پررنگ تر و در برخی كمترجلوه گرمی شود.» وی در پایان خاطرنشان كرد: «باور دارم كه اگر كاری از سر صداقت و عشق الهی انجام شود خواه در هنر باشد یا غیر از آن تأثیر الهی خود را خواهد گذاشت.»