گالری جامعه هنرمندان ژاپنی واقع در شهر نیویورك درصدد است تا نمایشگاهی را با عنوان «ساختن یك خانه» در این مكان برگزار نماید.

این نمایشگاه گروهی حاصل نگاه ۳۳ ژاپنی مقیم شهر نیویورك است كه این شهر را به عنوان خانه و محل زندگی خود برگزیده اند. این هنرمندان حاصل زندگی چند دهه اخیر خود را در این سرزمین جدید دست مایه خلق اثر قرار داده اند. این ۳۳ نفر با ارائه آثاری در حوزه های هنر عكاسی، مجسمه سازی، ویدئو آرت، نقاشی و دیگر شاخه های هنری احساس خود را نسبت به این شهر بیان داشته اند. «ساختن یك خانه» از روز پنجم اكتبر سال۲۰۰۷ (۱۳مهرماه) تا ۱۳ ژانویه سال ۲۰۰۸ ، (۲۳ دی) در محل گالری جامعه هنرمندان ژاپنی شهر نیویورك برپا خواهد شد.