شش كودك و نوجوان ایرانی با درخشش در مسابقه نقاشی بلغارستان نام خود را در میان برگزیدگان این رقابت هنری ثبت كردند.

روابط عمومی كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان اعلام كرد نمایشگاه بین المللی نقاشی نوازاگورا سال ۲۰۰۷ دیپلم های افتخار خود را به شش كودك ایرانی داد. ضمن اینكه برای نخستین بار نام دو كودك افغانی نیز كه آثار آنها توسط كانون ارسال شده بود در میان برگزیدگان به چشم می خورد.مسابقه نقاشی بلغارستان با موضوع آزاد، زهرا دركه ۸ ساله از كرمانشاه، نادیا احمدی ۵/۸ ساله از گنبد، پرنیان رهبر و رژیتا كتال هر دو ۹ ساله از سمنان و تهران، حسام بشیری ۱۱ ساله از شاهرود و علیرضا زندی ۱۲ ساله از همدان را به عنوان برگزیدگان خود معرفی كرده است. حوا و كبری حسینی ۷ و ۱۰ ساله از تهران نیز كودكان افغانی برنده دیپلم افتخار هستند.