مدیر گروه هنرهای سنتی فرهنگستان هنر و رئیس پژوهشكده هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: «رجوع به ادبیات یكی از راه های آموزش هنرهای سنتی و صنایع دستی در كشور است.» به گزارش ایرنا، عبدالمجید شریف زاده افزود: «بازگشت به ادبیات كهن، بازگشت به مبانی نظری و جزیی از تفكر و اعتقاد ما در هنر است و به همین دلیل معتقدم در آموزش هنرهای سنتی باید به ادبیات رجوع كرد.» او افزود:«جهان بینی و مباحث نظری هنر را می توان از طریق ادبیات به هنرجو آموخت تا بر اساس آن مبانی عملی هنر شكل گیرد و بارور شود.» شریف زاده بااشاره به تاثیر ادبیات در هنرهای ایرانی به خصوص نگارگری گفت : «یكی از جنبه های آموزش هنر كه نسبت به آن غفلت شده توجه به ارتباط بین هنر با ادبیات است.» او افزود: «در سیر تاریخ هنر شاهد هستیم كه هنرمندان هنرهایی مانند نگارگری بسیاری از مبانی تفكری و اعتقادی خود را در ارتباط باادبیات بیان كرده اند و الهام بخش آنان اشعار شاعران بزرگ بوده است.» وی با بیان این كه با تاثیرپذیری از شعر است كه فضاسازی ، تركیب بندی و حتی چگونگی بیان هنری یك هنرمند شكل می گیرد، افزود: «منبع الهام شاعران قرآن و احادیث است كه سرچشمه هنرهای سنتی هم هست واین مسأله به جهان بینی هنرمندان مربوط است.»