هنرمندی با استفاده از باقیمانده های جشنواره صدف در یک شهر ساحلی در اسکاتلند، آثار هنری از جمله مبلمان ساخته است.

«بلات کر ویلسون» پس از جشنواره شهر «تین» اسکاتلند که در آن خوراک صدف در سطح شهر سرو شده بود، مواد زیادی را برای کار پیدا کرد. در حال حاضر این آثار پوشیده از صدف در کالجیت چرچ به نمایش درآمده اند. در گزارش بی بی سی آمده است که پیش از این، «ویلسون» دیوارهای حمام خانه اش در لندن را با صدف پوشانده بود.