هلن وارولا برگزاركننده نمایشگاه های محیطی، به همراه گروهش از ماهی های حجاری شده «احمد نادعلیان» هنرمند ایرانی در پارك مركزی نیویورك بازدید می كنند.

به گزارش فارس، برگزار كننده (كوریتور) نمایشگاه های هنر محیطی، امروز به همراه گروهش، ضمن پیاده روی از ماهی های حجاری شده نادعلیان بازدید می كنند. وارولا انگیزه این پیاده روی گروهی را سلامت جسمی و روحی انسان عنوان كرده است و با ارسال عكس های نادعلیان در اینترنت، نقشه پارك مركزی نیویورك و محل آثار این هنرمند را مشخص كرده است. وی درباره انتخاب مجسمه آزادی برای اثرش توضیح داد: این مجسمه را انتخاب كردم چون مجسمه و مشعل دست آن بر اساس تحقیق یونسكو برگرفته از یك اسطوره ایرانی و پیكره ایزد مهر و روشنایی است كه مجسمه آن هم در موزه بریتانیا موجود است.