موزه آثار مارك شاگال در شهر نیئس فرانسه، نمایشگاهی از آثار منتخب این هنرمند شهیر جهانی را برگزار نموده است.

در این نمایشگاه كه تا آخر مهر ماه ادامه خواهد داشت، نقاشی های خیال انگیز شاگال به نمایش درآمده اند. عمده شهرت شاگال به علت خلق دنیایی فراواقعی از زندگی مسالمت آمیز انسان، حیوانات و پریان است. در آثار این هنرمند می توان جانورانی را در هیبت پریان و انسان هایی بالدار مشاهده نمود.