قضات شعبه ۷۱ دادگاه كیفری استان تهران صبح دیروز پسر متهم به قتل هم پادگانی اش را محاكمه كردند.

به گزارش ایسنا، نماینده دادستان در تشریح كیفرخواست صادره، اظهار داشت: در این پرونده «ذبیح الله» متهم به قتل عمدی «محمد» هم پادگانی اش است.وی در تشریح كیفرخواست صادره، اظهار داشت: متهم، سرباز وظیفه نیروی هوایی در حال پست نگهبانی در پدافند نیروی هوایی ارتش بوده كه پس از دستگیری ادعا می كند مقتول كه هم خدمتی او بوده غیرقانونی به محل نگهبانی او وارد شده، پس از مصرف مواد مخدر با وی جر و بحث می كند و مقتول پس از این كه سر نیزه اسلحه او را برداشته متواری می شود و در هنگام فرار متهم به قتل پشت پا به مقتول می زند، او به زمین می خورد. پس از این عمل ضمن آن كه از ناحیه دهان و دندان خون جاری می شود بی هوش شده و متهم او را داخل گودالی از قیر می اندازد و محل را ترك می كند.وی افزود: جسد مقتول در ششم تیرماه سال ۸۴ كشف می شود و دادسرا با عنایت به گزارش مراجع انتظامی، شكایت اولیای دم مقتول، كشف جسد، گزارش معاینه جسد و نظریه پزشكی قانونی، اقرار صریح متهم، بزهكاری وی را محرز دانسته و تقاضای مجازات دارد.اولیای دم مقتول در بیان خواسته شان از دادگاه، گفتند: اگر ثابت شود این متهم فرزند ما را به قتل رسانده تقاضای قصاص او را داریم.قاضی، «ذبیح الله» ۲۳ ساله رافراخواند و اتهام قتل عمدی «محمد» را به وی تفهیم كرد كه متهم گفت: اتهام را قبول ندارم.وی در تشریح روز حادثه، اظهار داشت: از آن جایی كه مقتول خدمتش در سایت ما به پایان رسیده بود، دو ماه او را ندیده بودم تا این كه در روز حادثه به صورت غیرقانونی سوار اتوبوس ما شد و به پادگان ما آمد تا زمان ناهار او را در ناهارخوری دیدم. از هم جدا شدیم دیگر او را ندیدم.

قاضی از متهم سوال كرد چرا به نزد بازپرس رفتی و اقرار كردی؟ كه متهم مدعی شد تحت فشار اقرار كرده و در نزد بازپرس از روی تخیل اعتراف كردم.

قاضی از متهم سوال كرد در بازجویی چرا تناقض گویی كردی؟ كه متهم مدعی شد: از ترس این كه مجدداً به آگاهی نروم قتل را قبول كردم و بازسازی صحنه نیز از روی آموزه ها بود و اكنون چیزی به خاطر نمی آورم.قضات شعبه ۷۱ دادگاه كیفری استان تهران پس از انجام شور حكم این پرونده را صادر خواهند كرد.