اعضای شبكه كه پس از سرقت ۱۷ هزار حلقه فیلم و نوار خام از یك سازمان دولتی آنها را در بازار آزاد فروخته بودند در دادگاه عمومی تهران مجرم شناخته شدند. در این شبكه سرقت، گروهی از كاركنان عضویت داشتند.

متهمان پرونده در پی اقدام های ویژه پلیسی شناسایی و دستگیر شدند.

۵ سال قبل مأمور خرید یكی از نهادها، هنگام خرید از فروشگاهی در خیابان جمهوری به ۲۵ حلقه نوار خام ویدیویی برخورد كه نشان ویژه یك مركز دولتی روی آنها بود. به این ترتیب با ارسال نوار ها به واحد حراست سازمان مربوطه خواستار رسیدگی به موضوع شد.

بدین ترتیب با انجام تحقیقات لازم كارآگاهان، متهمان را ردیابی و شناسایی كردند. سپس با دستور مسئولان قضایی تحقیقات تكمیلی دراین زمینه آغاز شد.

در بررسی های بیشتر ۱۶ نفر از كارمندان سازمان فوق كه شب هنگام و با استفاده از غفلت نگهبانان نوارها را از این مجموعه خارج می كردند دستگیر و تحت بازجویی قرار دادند. پس از تكمیل پرونده، شجاعی نوری، رئیس شعبه ۱۰۵۲ دادگاه عمومی تهران، هر یك از متهمان را به ۶ ماه زندان، شلاق و جزای نقدی محكوم كرد.