موزه هنرهای معاصر نیویورك نمایشگاه «نقاشی چیست؟» را برپا نموده است.

در این نمایشگاه تابلوهای نقاشی كه با تكنیك های بسیار متفاوتی اجرا شده اند به نمایش درآمده است. این اقدام موزه هنرهای معاصر در جهت آشنایی مخاطبان هنر با چگونگی تغییر تكنیك و سبك های هنر نقاشی در طول سالیان بنا به تغییر نگرش نقاشان است.

نمایشگاه «نقاشی چیست؟» می كوشد تا با ارائه چهره های متفاوتی از هنر نقاشی، دریچه تازه ای از این هنر را در ذهن بازدیدكنندگان باز نماید. این نمایشگاه تا شهریورماه سال جاری در موزه هنرهای معاصر نیویورك برپاست.