آثار یكی از استادان برجسته مجسمه سازی كشور ایتالیا در دوران رنسانس برای نخستین بار در نگارخانه ملی هنر آمریكا به نمایش عمومی گذاشته شد.

به گزارش روزنامه «آرت دیلی»، آثار هنری «دسیدریو داستیگناننو» مجسمه ساز ایتالیایی كه بین سال های ۱۴۲۹تا ۱۴۶۴زندگی می كرد در موزه نگارخانه ملی آمریكا برای نخستین بار به نمایش گذاشته شد. این مجموعه آثار هنری ارزش بالایی در زمینه تاریخ تحول مجسمه سازی جهان دارند. این مجموعه شامل ۲۸اثر هنری است كه از مجسمه شخصیت ها و كودكان تا آثار مذهبی را شامل است.