موزه هنرهای معاصرتهران تا پایان تیرماه میزبان آثار نخستین نمایشگاه دوسالانه طراحی لباس ایران می شود.

موزه هنرهای معاصر تهران اكنون سرگرم نمایش آثار نمایشگاه بهار ایرانی با آثار بیش از ۱۰۰ هنرمند نقاش كشور كه بر اساس اشعار مولوی و نیما خلق شده اند، است. طرح برپایی نخستین دوسالانه طراحی لباس ایران درپی ضرورت ارایه طرح های ویژه برای تولید لباس های روزآمد بر اساس مبناهای فرهنگی ایرانی در كشور پی ریزی شده و برپایی آن مطابق قانون به دفتر امورهنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محول شده است. در این نمایشگاه طرح لباس های كاربردی بر اساس مفاهیم فرهنگی و طرح های لباس های سنتی ایرانی برای اقشار متنوع اجتماع كنونی كشور ارایه می شود.