كارشناس هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: «اصالت گریزی وبی توجهی به اصل هنر، آفت بزرگ هنرهای تجسمی است.»

سعید فلاح فر، در گفت وگو با ایرنا افزود: «بومی گرایی و توجه به اصل هنر باعث رشد و تعالی آثار هنرمندان می شود.»به گفته وی، پرداختن به ایده هاونظرات غربی در هنرهای شرقی و اسلامی باعث بی هویتی هنر هنرمندان این جغرافیای فرهنگی،اقلیمی و اجتماعی خواهد شد. وی گفت: «هنر، هیچگاه بازاری نمی شود و سفارش گرفتن برای انجام در قالب یك اثر هنری، باعث عدم خلق هنر می شود.» به گفته وی، هرگاه هنرمندان ایرانی به اصل هنر به ویژه در رشته های مینیاتور و نقاشی توجه كرده اند، آثار بزرگی خلق شده است. فلاح فر اظهارداشت: «هنوز در خلق آثار هنری به ویژه در هنرهای تجسمی باید گامهای بلندی برداشته شود تا به جایگاه اصلی هنر تجسمی ایران دست یافت.»