سطح كیفی مجسمه های نصب شده در میادین شهرها، نازل است.

«با بررسی دوسالانه های مجسمه سازی به خصوص در سال های اخیر به این نتیجه می رسیم كه مجسمه سازی ما توانسته به یمن حضور هنرمندان مستعد به رشد كیفی قابل توجه دست یابد.»

سعید شهلاپور، هنرمند نقاش و مجسمه ساز، درباره جایگاه فعلی مجسمه سازی گفت:« جهان امروز خواه ناخواه به سمت جلو پیش می رود. بنابراین با ایجاد ارتباط صحیح و علمی با هنر جهان و تبادل نظر هنرمندان ایرانی با سایر كشورها می توان به پررنگ كردن حیطه مجسمه سازی دامن زد. البته هنر مجسمه سازی ایران در حال حاضر رو به رشد و تكامل است.»وی در ادامه افزود:« حتی طیف انبوه دانشجویان رشته مجسمه سازی با وجود نداشتن بازار كار مناسب می تواند در بهبود این هنر نقشی عمده داشته باشد. زیرا رشد فارغ التحصیلان به ارتقا سطح بصری و دانش عمومی جامعه كمك می كند. در مجموع هنر مجسمه سازی با وجود تمام محدودیت ها و نیاز به امكانات گسترده به رشد صعودی خود مشغول است. شهلاپور با اشاره به سطح نازل مجسمه های نصب شده درمیادین شهرها نیز خاطرنشان كرد:« با وجود هنرمندان با استعدادی كه در این حیطه به چشم می خورد، اما برآیند عمل به خصوص در سطح شهر و میادین مطلوب به نظر نمی رسد. بنابراین تصور می كنم با رسیدگی بیشتر و دادن امكانات و فضای كافی به هنرمندان این هنر، از رواج آثار بی كیفیت در سطح شهر جلوگیری می شود.»