نقاشی قهوه خانه ای با اینكه از قدیمی ترین هنرهای اصیل ایرانی است، اما امروز به واسطه بی توجهی دست اندركاران رو به فراموشی رفته و حتی در جریان برگزاری دوسالانه های نقاشی نیز از آن یاد نمی شود.

سیدجواد عقیلی، نقاش، گفت: «نقاشی قهوه خانه ای یكی از گونه های نقاشی است كه از دیرباز در هنر ما وجود داشته و نقشی اساسی در تربیت هنرمندان ایفا كرده است. مضامین مذهبی، حماسی و فرهنگ عامه محوری ترین موضوعات این نقاشی است. در واقع نقاشی خیالی سازی برخاسته از این مضامین است و به آئین های سنتی و بومی ایران اشاره دارد.»وی تصریح كرد: «نقاشی قهوه خانه با آن پیشینه غنی و كوشش هنرمندان امروز، جایگاهی را كه باید بین مردم و اجتماع ندارد. شاید به این خاطر كه جامعه امروز به سمت مدرنیزه شدن رفته و با ورود تلویزیون دیگر هنر نقالی و نمایش های آئینی با استقبال مردم رو به رو نمی شود. گذشته از اینها دست اندركاران دولتی نیز توجه و تمركزی به این هنر ندارند. با این تفاسیر نقاشی قهوه خانه ای یكی از اصیل ترین انواع نقاشی های ایرانی است كه با وجود این بی مهری ها هنوز مخاطبان داخلی و خارجی خود را دارد و برای منزوی و فراموش نشدن تلاش می كند.»این نقاش قهوه خانه ای درباره اینكه چرا برای نقاشی قهوه خانه ای دوسالانه برگزار نمی شود نیز گفت: «در سال های گذشته در جریان برگزاری دوسالانه های نقاشی، بخشی هم به ارائه آثار نقاشان قهوه خانه ای تعلق داشت، اما امروز دیگر در این دوسالانه ها از نقاشان قهوه خانه ای دعوت هم نمی شود.»