پانصد سال پس از لئوناردو داوینچی، عكسی از رضا دقتی روایت مونالیزای دوران حاضر شد.

یك نقاش افغان بر اساس اثری از این عكاس ایرانی مجله نشنال جئوگرافیك، مونالیزای تازه ای را خلق كرد.

حافظ پاكزاد، برای نخستین بار این مونالیزا را به گونه ای تصویر كرده است كه لبخندی ندارد. اخم كرده و گویا می خواهد تمام غم و اندوه زن افغان را در چهره اش نشان دهد.

مدل اصلی این مونالیزای دوران جدید، دختری است افغانی با چشمانی درخشان كه توسط «دقتی» گرفته شده و نخستین بار روی جلد مجله بین المللی نشنال جئوگرافیك چاپ شده است.

حافظ پاكزاد، خالق این نقاشی و مونالیزای بدون لبخند، معتقد است كه در افغانستان، زنان افغانی اجازه لبخند زدن ندارند، بنا بر این ژوكوند افغانی او غمگین است.