بر اساس آیین نامه معاملات شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور (مادر تخصصی) كه به تصویب هیأت وزیران رسیده است همه معاملات شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور (مادر تخصصی) ، اعم از خرید، فروش، اجاره، استجاره، پیمانكاری، اجرت كار و غیره بر اساس روال مشخص شده در این آیین نامه و حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام می شود. به گزارش ایسنا در این آیین نامه معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته معاملات كوچك، متوسط و بزرگ تقسیم می شوند كه مبنای نصاب در خرید، برای معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات بزرگ، مبلغ برآوردی است و مبلغ برآوردی نیز به تشخیص مدیرعامل و یا نماینده مجاز وی توسط مشــاور طــرح و یا واحد متقاضی و یا كارشناس منتخب هیأت مدیره تعیین می شود.

بر اساس این آیین نامه انواع مناقصه یا مزایده به یك مرحله ای و دو مرحله ای طبقه بندی می شوند و مناقصه یا مزایده نیز از نظر روش دعوت مناقصه گران یا مزایده گران به مناقصه یا مزایده عمومی و محدود طبقه بندی می شوند. بر اساس این مصوبه فرایند برگزاری مناقصه یا مزایده شامل تأمین منابع مالی لازم برای انجام موضوع مناقصه و تعیین چگونگی مصرف منابع حاصل از انجام موضوع مزایده،تعیین نوع مناقصه یا مزایده در معاملات بزرگ ،تهیه اسناد مناقصه (مزایده)،ارزیابی كیفی مناقصه گران یا مزایده گران در صورت لزوم،فراخوان مناقصه یا مزایده،ارزیابی پیشنهادها،تعیین برنده مناقصه (مزایده) و انعقاد است و همچنین انجام معامله به هر طریق، مشروط برآن است كه شركت به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل كند و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.

بر اساس این آیین نامه مراحل ارزیابی كیفی مناقصه گران (مزایده گران) شامل تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها، تعیین شاخص های اندازه گیری و روش ارزیابی، تهیه اسناد ارزیابی، انتشار فراخوان برای دعوت به ارزیابی كیفی مناقصه گران (مزایده گران)، دریافت، تكمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان،ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هریك از مناقصه گران (مزایده گران) و رتبه بندی آنها، تهیه اسامی مناقصه گران (مزایده گران) واجد صلاحیت، امتیازات و رتبه آنها (تهیه فهرست كوتاه) و مستندسازی ارزیابی كیفی مناقصه گران (مزایده گران) انجام می شود.

بر اساس این مصوبه توضیح و تشریح اسناد به این شرح انجام می گیرد كه چنانچه شركت كننده ای در اسناد مناقصه یا مزایده، ابهام یا ایرادی مشاهده كند، می تواند از شركت توضیح بخواهد و توضیحات و پاسخ به پرسش های مناقصه گران یا مزایده گران و همچنین در صورت تشكیل جلسه توضیح اسناد، رونوشت صورتجلسه آن و هر گونه تجدید نظر در اسناد مناقصه یا مزایده می باید با رعایت ماده (۳۵) به طور یكسان در اختیار همه شركت كنندگان در مناقصه یا مزایده قرار داده شود و همچنین شركت می باید اهتمام نماید تا اسناد مناقصه یا مزایده از شفافیت لازم برخوردار و عاری از ابهام باشد تا شركت كنندگان در مناقصه یا مزایده بتوانند با برداشت صحیح از اسناد مناقصه یا مزایده ، قیمت و شرایط مالی پیشنهادی خود را در چارچوب شرایط مناقصه یا مزایده ارائه كنند. همچنین تعیین برنده به ترتیبی خواهد بود كه در اسناد درج می شود، هرگونه مذاكره با پیشنهاددهندگان و یا برنده برای اخذ تخفیف و یا تغییر قیمت و شرایط قراردادی ممنوع است. همچنین هیچگونه تخفیف و یا تغییر قیمتی نیز از سوی پیشنهاددهندگان پذیرفته نخواهد شد و فقط ملاك تعیین برنده، قیمتی است كه هر شركت كننده در پاكت دربسته و لاك و مهر شده به شركت تسلیم كرده است. كمیسیون مناقصه یا مزایده ، كمیته فنی بازرگانی و مسئولان شركت باید با توجه به مدتی كه فروشندگان (خریداران) كالا، خدمت یا حقوق در برگ پیشنهادات خود ذكر كرده اند به نحوی اقدام كنند كه به علت انقضای مدت خسارتی متوجه شركت نشود و چنانچه برای كاهش یا افزایش قیمت در اسناد مناقصه یا مزایده ترتیبی مشخص شده باشد باید براساس آن اقدام شود. بر اساس این آیین نامه رعایت استانداردهای ملی و داخلی در انجام كلیه معاملات شركت (اعم از خرید كالا، خدمت یا حقوق، امور پیمانكاری و نظایر آن) ضروری است.

در مواردی كه استانداردهای ملی و داخلی تدوین نشده باشد رعایت استانداردهای بین المللی الزامی است. موارد استثناء به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل خواهد بود و در این گونه موارد مدیر عامل مكلف است هیأت مدیره و حسابرس (بازرس) شركت را مطلع كند و هیأت مدیره نیز گزارش آنها را به اولین جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارائه نماید. بر این اساس قرارداد با برنده مناقصه یا مزایده، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداكثر برای یك بار و برابر مدت پیش بینی شده در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد سپرده برنده دوم مسترد می شود. همچنین چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، سپرده وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می شود. چنانچه برنده اول پس از ابلاغ كتبی، در مهلتی كه حداكثر هفت روز كاری برای طرف معامله داخلی و پانزده روز كاری برای طرف معامله مقیم خارج از كشور است، حاضر به انجام معامله یا انعقاد قرارداد نشود و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، سپرده وی به نفع شركت ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد شد. مهلت های مذكور با توجیه مستند و مدلل و تصویب مدیر عامل (و یا نماینده مجاز وی) می تواند تا دو برابر افزایش یابند.

این نكته باید در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده درج شود. بر اساس موادی از این آیین نامه چگونگی رسیدگی به شكایات به این شكل است كه چنانچه هریك از مناقصه گران (مزایده گران) نسبت به اجرا نشدن موادی از این آیین نامه اعتراض داشته باشد می تواند به مدیرعامل شركت شكایت كند و مدیرعامل شركت مكلف است در مهلت پانزده روز كاری ازتاریخ دریافت شكایت، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و درصورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط موضوع را به كمیسیون مناقصه (مزایده) احاله تا نسبت به تأیید تصمیم اولیه كمیسیون یا انجام اقدامات لازم برای حل و فصل موضوع (در صورتی كه شكایت انجام شده مربوط به قبل از تعیین برنده باشد) و یا تجدید و یا لغو مناقصه (مزایده) (در صورتی كه شكایت انجام شده مربوط به مراحل پس از تعیین برنده باشد) اقدام نماید و در صورتی كه شكایت را وارد تشخیص ندهد، جوابیه لازم را به منظور ارائه به شاكی تا مهلت تعیین شده به مدیر عامل شركت اعلام كند و در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط مناقصه گر شاكی، به ترتیب مندرج در قانون برگزاری مناقصات توسط هیأت رسیدگی به شكایات اقدام خواهد شد.