نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فوریت طرحی رای مثبت دادند كه در صورت تصویب نهایی آن، به دولت اجازه داده می شود كه برای تأمین كسری طرح های آبرسانی و تسریع در اجرای آنها، مبلغ دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت كند. به گزارش ایسنا، فریدون همتی نماینده ایلام در توضیح طرح دوفوریتی گفت: اهمیت حفظ آب و مهار آن و تكمیل فاضلاب شهرها بر همه آشكار است و سرمایه گذاری در این زمینه تسریع در انتقال و تكنولوژی دارد و كار كشور را جلو می برد. محمد خوش چهره به عنوان مخالف گفت: در اولویت بندی تخصیص منابع و امكانات بی گمان یكی از اولویت ها در آبرسانی تأمین منابع برای كشاورزی است، اما دلیل و منطقی فراتر از این است.