دکتر محمد علی رجبی، ‌استاد محقق و هنرمند نگار گر ایرانی،‌ برگزاری نمایشگاه گنجینه هنرهای از یاد رفته ایران را بزرگترین فرصت احیای مجدد هنرهای سنتی اصیل ایران دانست.

دکتر محمد علی رجبی مدرس و محقق هنری و نگارگر نام آشنای ایرانی برپایی نمایشگاه و کارگاههای گنجینه هنرهای از یاد رفته توسط مؤسسه فرهنگی هنری صبا با بیان اینکه هنرهای سنتی ودایع و امانات الهی نزد بشر است که از طریق انسانهای وارسته و پاک ‌به جامعه منتقل شده که فراموشی این هنر سبب دوری از حقیقت عالم و نیز حقیقت وجود انسان می شود.

وی گفت: آرامشی که از طریق هنرهای سنتی به انسا ن ها منتقل می شود آرامش ظاهری نیست بلکه آدمی را در فضایی قرار می دهد که او به منزل اعلا و هدف غایی آفرینش خود نائل می شود . وی تاکید کرد: ایران عزیزمان با تاریخی پر افتخار و گرانبار از هنر و فرهنگ غنی سنتی خود منابع سرشاری از این ودایع الهی را در اختیار دارد که با بازخوانی آنها می توان راه جدیدی پیش روی انسانهای امروز، برای آینده ایجاد کرد.

این منتقد و پژوهشگر هنرهای سنتی خاطر نشان کرد : هنرهای سنتی بر خلاف هنر غربی زندگی مادی انسان را با سلوک معنوی او در هم می امیزد و در رفع حوائج مادی، او را با حقیقت هستی نیز و می دهد آشنا می کند. از این رو ما هرگز هنرهایی که صرفاً برای موزه ها یا طاقچه و پستوی خانه ها یا به اصطلاح غلط امروز وسیله فراغت باشد نداشته ایم. هنر سنتی ارزش و اعتبار خود را به تایید عالم قدس رسانده و از جانهای پاک و خالص برآمده و به ما رسیده است.

وی افزود: این اتفاق و برگزاری نمایشگاه و کارگاههای تخصصی هنرهای ازیاد رفته فرصتی مغتنم و کمیاب است برای رجوعی مجدد به هنرهای اصیل خویش که در این دوران سرخوردگی و وازدگی راه نوینی را برای هنر امروزمان بیابیم و جایگاه استادان و شیوه آموزش معنوی و سیر و سلوک باطنی و روحانی آنها برما آشکار شود.

این هنرمند با ذکر اینکه « گنجینه هنرهای ازیاد رفته» قرار نیست صرفاً به تکینک های هنری فراموش شده بپردازد بلکه سنتهای و روشهای حسنه، آداب معنوی و نظرگاههای هنرمندان گذشته و سنن هنری آنها نیز باید به بحث و بررسی شود یاد آور شد: این مجموعه می تواند (معرفت هنری) هنرمندان امروز را تکامل بخشید، ‌هنرمندانی که در پی یافتن راهی نو و متعالی جدا از همه راههای طی شده تا امروز هستند.