برگزیده ششمین دو سالانه نگارگری ایران گفت: «موج جدید نگارگری ایران از سوی جوانان نگارگر كشور در راه است.» روح ا... جهان بین افزود: «در گذشته مینیاتور یا نگارگری ایران را فقط صحنه بزم، گل و بلبل و مجالس شاهنامه یا چوگان بازی تشكیل می داد. اما پس از انقلاب اسلامی، وضعیت نگارگری یا مینیاتور ایران از نظر مفهومی با توجه به ایجاد ظرفیت های جدید بهتر شد و به تكامل بیشتری رسید. جهان بین یادآور شد: «نگارگری درایران از نظر محتوا و معنا با كیفیت تر شده ولی از نظر فرم هنوز دارای افت های محسوسی است.»

جهان بین اظهار داشت: «پس از انقلاب هنر نگارگری از حالت اشرافیت خارج شد و نمود اجتماعی به خود گرفت و از حالت می و مطرب به حالت عرفانی نزدیك شد.» وی تصریح كرد: «هنر نگارگری در شش سال اخیر به تكرار رسیده بود، امااین هنر با موج جدیدی از ارائه تصاویر اجتماعی در نگارگری رویكرد جدیدتر و تخصصی تر بخود گرفته است.» روح ا... جهان بین گفت: «نگارگری به عنوان یك هنر ایرانی می تواند تمدن و فرهنگ اسلامی ایرانی را به جهان معرفی كند.»