وزیر نیرو گفت: با توجه به اهمیت صنعت آب كشور، به دستور رئیس جمهوری ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار به بودجه بخش آب كشور در سال ۸۷ اضافه شد.

پرویز فتاح در گفت و گو با مهر با اشاره به موافقت رئیس جمهوری برای افزودن ۵۰۰ میلیارد تومان به بودجه صنعت آب كشور در سال ۸۷ گفت: براساس اعلام رقم تخصیص اولیه به عنوان بودجه وزارت نیرو، این وزارتخانه ریز آن را تهیه كرد و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ارائه داد.

وزیر نیرو افزود: بر این اساس، ۳۲ هزار میلیارد ریال اعتبار برای آب و برق كشور در بودجه سال آتی در نظر گرفته شده كه طبق این عدد و با احتساب تورم سال آتی، بودجه بخش آب كشور نسبت به سال ۸۶ كم شده بود.

فتاح گفت: مذاكراتی با رئیس جمهوری مبنی بر ضرورت سرمایه گذاری در بخش آب و نیز اتمام برخی از طرح ها در سال آتی صورت گرفته كه براین اساس به دستور وی ۵۰۰ میلیارد تومان به بودجه صنعت آب كشور با اولویت ساخت شبكه آبیاری و زهكشی پائین دست سد ها اضافه شد.