محمد ابراهیم جعفری گفت: میر حسین موسوی با وجود فعالیت در امور اجتماعی و سیاسی توانسته است همچنان جان هنرمندانه خویش را زنده نگهدارد.

جعفری گفت: تصور اینکه یک هنرمند با وجود فعالیت در امور اجتماعی و سیاسی نیز بتواند جان هنرمندانه خویش را زنده نگهدارد مشکل است به ویژه برای کسانی که در حیطه هنری فعالیت نمی کنند.

میر حسین موسوی یکی از اعضایی بود که قبل از انقلاب در پیشروترین و موفق ترین مراکز هنری فعالیت می کرد و من شاهد آثار او بودم. وی در حالی که بیان نو داشت هر چه را که از درونش بر می آمد کار می کرد.

موسوی در ادامه گفت: اولین بار که با آثار میر حسین موسوی برخورد کردم ظاهرا خیلی ساده و درونگرا بود که روی کاغذ و به وسیله سوختن شکل گرفته بودند ولی از همان ابتدا آزادگی و آگاهی که برای بیان لازم است در آثار موسوی به چشم می خورد. به تعبیر من آثار وی سهل ممتنع است.

محمد ابراهیم جعفری با اشاره به اهمیت آموزش خاطرنشان کرد: اگر در مدارس به کودکان ما آموزش دهند که چگونه با تصویر رو به رو شوند و فرق آن را با کلام بدانند، هر کودکی می تواند دنیای خودش را در تصویر پیدا کند و همراه با این دنیا وسعت پیدا کند تا حتی از دنیا و لایه های تخیل سازنده اش هم بگذرد.

وی افزود: اگر ما اثری اصیل را پیدا کردیم باید با نیت پاک خودمان رو به رو شویم و حتی اگر هنرمند نیت دیگری داشته باشد آنچه را که ما نیت می کنیم ارجح است