تابلوی نقاشی «پابلو پیكاسو» از موزه هنری سائوپائولو برزیل به سرقت رفت. به گزارش ایسنا، سارقان به موزه هنری سائوپائولو وارد شده و علاوه بر نقاشی پیكاسو، آثاری از «كاندیدو پورتیناری»، از معروف ترین نقاشان برزیل را به سرقت بردند. اثر دزدیده شده پیكاسو، «پرتره سوزان بلوچ» نام دارد كه در سال ۱۹۰۴ توسط پیكاسو خلق شده و یكی از گران بهاترین آثار این موزه محسوب می شد. بنا بر اعلام، تابلوی «e Lavrador De Caf O» متعلق به «كاندیدو پورتیناری» برزیلی نیز دیگر اثر ارزشمند به سرقت رفته است. این تابلو در سال ۱۹۳۹ كشیده شد.