تعیین سرنوشت مالكیت دو تابلوی «پابلو پیكاسو» به دادگاه سپرده شد. موزه هنر مدرن (MOMA) و موزه گوگنهایم در نیویورك قصد دارند از طریق تصمیم دادگاه برای حق مالكیت دو تابلوی پابلو پیكاسو به نتیجه برسند.

به گزارش خبرگزاری آلمان، برادرزاده مالك این دو تابلو در زمان حكومت نازی‌ها در آلمان مدعی شده كه عموی بزرگش این دو تابلوی پیكاسو را تحت فشار حكومت وقت فروخته است و این فروش ارزش قانونی ندارد.

این فرد كه در حال حاضر استاد تاریخ در آلمان است، قصد دارد از طریق تصمیم دادگاه مالكیت این دو تابلو را دوباره به دست آورد.

«جوانی با اسب» (۱۹۰۶) و «Die Mühle von la Galette» دو تابلویی هستند كه روی آن‌ها بحث درگرفته است.

«پابلو پیكاسو»، نقاش سرشناس اسپانیایی در دو قرن نوزدهم و بیستم است كه در دهه اول قرن بیستم همراه با «ژرژ براك» مكتب كوبیسم را پایه گذاری كرد.