معاون هماهنگی توزیع برق شركت توانیر گفت : بدهی شركت های بخش توزیع برق كشور در زمان حاضر به بیش از یك تریلیون ریال رسیده است. «غلامرضا خوش خلق» با اشاره به اینكه برخی شركت های توزیع برق سودده و تعدادی نیز ضررده هستند، افزود: در راستای اجرای برنامه خصوصی سازی در كشور (اصل ۴۴ قانون اساسی)، شركت های توزیع برق برای واگذاری به بخش خصوصی باید سودده باشند. به گزارش ایرنا وی سپس با اشاره به اینكه تمام شركت های توزیع برق به غیر از شركت های توزیع استان های زنجان و قزوین مستقل و از شركت های برق منطقه ای جدا شده اند ، تصریح كرد، شركت های توزیع برق در كشور با اختیارات كافی در خصوص درآمد و هزینه زیرنظر شركت توانیر فعالیت خواهند كرد. گفتنی است میزان تلفات در شبكه های توزیع برق كشور در زمان حاضر به میزان ۱۸.۰۲ درصد است .