۳۲ اثر منتسب به جكسن پولاك از سوی كارشناسان هنری،جعلی تشخیص داده شدند. پس از آنكه دوستداران آثار جكسن پولاك در حدود دو سال پیش با خبر كشف ۳۲ اثر از این نقاش در یك انبار قدیمی غافلگیر شدند، كارشناسان هنری در هفته اخیر اعلام كردند كه این آثار كشف شده به پولاك تعلق نداشته و پس از زمان مرگ این نقاش آوانگارد مكتب آبستره كشیده شده اند. آزمایش های شیمیایی بر روی رنگ دانه های به كار رفته در بیست و سه نقاشی روی بوم منتسب به پولاك نشان می دهد كه رنگ ها پس از زمان حیات این هنرمند بر بوم گذاشته شده اند. در زمان كشف این مجموعه، دست نوشته ای به همراه آنها پیدا شده بود كه در آنها نویسنده عنوان می داشت كه این آثار بخشی از كارهای تجربی جكسن پولاك هستند. شیوه و سبك این نقاشی ها بسیار نزدیك به آثار به جای مانده از پولاك بود و در آن زمان ارزش این مجموعه بالغ بر ۱۰ میلیون دلار برآورد شد.